C6:157-158

                                                                                         
    
(Rubrik:)        Östmo Sochn                                                                 
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Biärsta.                                                                                  
1             Skattehemman     6 öresland                                                 
              hafwer i byamåhl                                               33 ½ alnar    
B            Uthsädhe dhett ena åhrett                                  11 tunnor      
C            Dhet andra åhrett                                               9 ½ tunna     
D            Engh af Skenwaldh till                                                            
                                                                                                            
2             Skattehemman    är 5 öresland                                              
               hafwer i byamåhl                                               30 alnar        
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    10 tunnor      
C            Dhet andre åhrett                                               8 ¼ tunna     
D            Skenwaldz Engh till                                                                
                                                                                                            
              Lijten uthmark wästersijdan om byen                                      
              gott fiskewatn.                                                                        
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
E             Wallsiö.  Cronohemman   1.                                                  
F             Uthsädhe i Norregärdett                                    12 ¾ tunna   
G            I Södhergärdett                                                 15 tunnor      
H            Skenwaldz Engh hema                                       20 lass          
              Til föreskrevne heman ligger och dhenne                                
              uthEngen i Skären och äre Torpställer.                                    
              Laxholmen.  Degerhålmen och                                                
              Norr Engz holmen.   höö öfver     100 lass                              
               Lijten uthmark: Men Synnerligit                         
              gott fiskewatn bådhe hema och i                       
              Skiären.                                                                                 
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Äleby gärde och Engh.                                                                         
Swartmylla blandat medh öör.                                                               
Wijk aff Haffwett                                                                                  
Mälby ägor                                                                                          
Wallsiön                                                                         
Blijsta ägor                                                                                            Nynäs ägor