C6:159

                                                                                                                                                                             
Notarum Explicatio
                                                                               
A           Widby.   Skattehemman  2.                                                   
              Frelse Uthiord til Nynäs, ligger inne                                        
              medh Wästergårdens åkerskiffte.                      
1            Östergården Skatte                                                               
              hafer i byamåhl                                                  28 alnar        
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    4 ½ tunna     
C            Dhet andre åhret                                                4 ½ tunna     
D            Skenwaldz Engh                                                30 lass          
                                                                                                            
2             Skattehemman                                                                      
              hafwer med Frelse uthiord i byamåhl  30 alnar  
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    5                   
C            Dhet andra åhrett                                               4 ½               
D            Skenwaldz Engh                                                30 lass          
                                                                                                            
              Uthmark och fiskewatn till                                                      
              nödtårfften.                                                                            
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Hällewijka