C6:160

                                                                            
(Rubrik:)        Östmo Sochn                                                                 
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Östmo kyrkia.                                                                        
B            Östmo prästegårdh, kallas Muskesundh.                                 
D            Trägården                                                                              
D            Uthsädhe i Södergärdett[1]                                   14 7/8 tunna  
E             I Norregärdett[2]                                                  11 ½ tunna   
F             höö hema och borta                                           130 lass        
               Til prästegården brukas och en k(yrko) uthiordh
              i Fårssa belägen hwars qvantitet                        
              finnes igen på Fårsa afrijtningh  folio 168.                                
              UthEnger i Lyda och Gårga hwilkes                                        
              qvantitet finnes igen  Folio                                                       
              sampt och Gryt, en uthiordh    folio  161                                 
              Prästegårdens uthmark löper öster åth ifrå kyrkia                    
              alt ned til qwarnen sedan effter rendelen i Siön.  
                                                                                                             (Karttext:)                                                                                                
Muscan lacus                                                                                  
Beteshage
 [1] Södergårdett ms

[2] Norregårdet ms