C6:161

                                                                                      
                                                                                                            
A            Grytt.    Skattehemman  1.                                                     
B. C.      Uthsädhe i hwarthera gärdett.                            11 tunnor      
D            Engh till                                                             70 lass          
E             Engh till Östmo prästegårdh.                                                   
F             I denne Eng hafwer prästegården 12 alnar        
              Grytt                                                                 26 alnar        
                                                                                                            
              Gryttz uthmark löper ifrå Grindängen                                      
              til ett kärr kallat Watn hagen emillan                                         
              Gryt och äleby dher ifrå til åby effter                                       
              Kyrkiowägen.                                                                         
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Nybble Engh                                                                                        
Prästetäpa                                                                                            
leerjordh                                                                         
Wanesta ägor Swara emot.                                                                   
Gårga                                                                                                   
Äleby ägor