C6:162

                                                                            
(Rubrik:)        Östmo Sochn                                                                  
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                   
A            Sättesta.                                                                                 
1             Skattehemman   1.    6 öresland  1 ortugland   
B            Uthsädhe i Norregärdett                                    6 ¼ tunna     
C            I Södergärdett                                                   5 ¼ tunna     
D            Engh bådhe hema och borta                               50 lass          
                                                                                                            
2             Skattehemman  1      6 öresland                      
B            Uthsädhe i Norregärdet                                     5 ¾ tunna     
C            I Södergärdett                                                   5 ¼ tunnor    
D            Engh bådhe hema och borta                               45 lass          
                                                                                                            
              Til föreskrevne heman ligger och en Engh                               
              widh Saltsiön kallas Bondengen.                       
              Dheras uthmark löper öster åth hamnen                                  
              til Saltsiön.
 
(Karttext:)
             
West.
 
Ost. syd[1]


 [1] Härefter i blyerts till höger om kartan Stockholms Län Sotholms härad och Odesmo sokn författad år 1638 af Sven Månson