C6:163

                                                                                                                                                                             
Notarum Explicatio
                                                                               
Walla                                                                             
1             Skattehemman  är      7 öresland                     
B            Uthsädhe dhet ena åhrett                                   8 ½ tunna     
C            Dhet andre åhret                                                5 ½ tunna     
D            Skenwaldz Engh till                                            40 lass          
2             Skattehemman  är     6 öresland                      
B            Uthsädhe dhet ena åhrett                                   6 tunna         
C            Dhet andre åhrett                                               3 ½               
D            Skenwaldz Eng til                        30 lass          
                                                                                                            
              Til samma hemanen är en uthEngh widh                                  
              Nyehampn, dhär Sättesta hafwa uth Eng.                                
              uthmark och fiskewatn til nödtårfften.                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Fårsa Engh                                                                                           
Beteshage                                                                                            
Sandblandat jordh                                                                                
På dhenne sijdan swarar Sättesta gärde emot gatan emillan.