C6:165-166

                                                                         (Rubrik:)        Östmo Sochn                                                                                                                                                                              
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Åby.                                                                                      
1             Skattehemman  1                                                                  
               haffwer i byamåhl                         80 alnar        
B            Uthsädhe dhet ena åhrett                                   12 ¾ tunna   
C            Uthsädhe i dhett andra åhret                              10 ¼ tunna   
D            Uthjorden i Krällinge                                         2 ¾ tunna     
              Engh hema och borto til                                     80 lass          
              hafwer och uthiordh i Stymninge.                       
2             Skattehemman    ibidem  1.                                                   
               hafwer i byamåhl                                               64 alnar        
B            Uthsädhe dhet ena åhrett                                   10 ¼ tunna   
C            Dhet andra åhret                                                8 tunnor        
D            På Krällinge uthiordh                                         1 ½ tunna     
              Engh hema och borto                                         60 lass          
E             Uthi Krällinge Engh skifftar Wanesta Sk             38 alnar        
              1.  Skattehemman här i åby                               19 alnar        
              2.  Skattehemman                       11 alnar                              
               Föreskrevne hemanen hafwa dhesse Enger widh                    
              Diursnäs som äro Qwarnekärret och Bolege                          
              Uthmark och fiskewaten.                                                        
F             Uthjord af Krällinge til bådhe Skatte i Wanesta 
                                                                                       5 ¼ tunna     
D            och uthiord til samma hemanen                           3 tunnorland 
               dher til Engh uthi   E.                                                              
                                                                                                            
H            Stymninge Frelse                                                                      
I              Wanesta Uthjordz Bygningz tompt.                                         
K.L.       Bådhe gärdhen äro lijka stoora.                                              
H            1.Frelsehemman                                                                    
               hafwer i byamåhl                                               30 alnar        
K            Uthsädhet hwarthera åhret                                 3 ¼ tunna     
        2.    Skatte uthjord til Storegården i åby   hafwer                           
               i byamåhl                                                           29 alnar        
              uthsädhe hwarthera åhret                                   3 ½ tunna     
        3.    Uthiord til Skattehemmanet i Wanesta hafwer  
              i byamåhl                                                           15 ½ alnar    
              uthsädhe hwart åhret                                          1 ¾ tunna     
              I dhesse Enger shiffte dhe sammalunda                                    
              tilsamman som äre  Salta, Ålengen och Tolf                            
              engen.                                                                                   
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Söderby gärde                                                                                     
Sandblandat leerjordh                                                                           
leerjordh                                                                         
Biärsta ägor                                                                                          
På dhenne sijdan[1] Swarar Säby gärde emot.                                         
Wanesta ägor                                                                 
Styran lacus
West
Ost.
Syd
NotaBene
 [1] Härefter ett ord överstruket