C6:167

                                                                                                                                                                              
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Nederfårssa.                                                                          
1             Frelsehemman   1   till  Diursnäs.                      
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    4 ¼ tunna     
C            dhet andre åhrett                                               3 ½ tunna     
D            Engh til                                                              20 lass          
                                                                                                            
2             Skattehemman                                                                      
              är lijka stort medh dhet första Frelsehemmanet i alle               
              läghenheeter.                                                                          
                                                                                                            
3            Frelsehemman til häringe                                                        
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    9 tunnor        
C            dhet andre åhret                                                6 ½ tunna     
D            Engh til                                                              40 lass          
                                                                                                            
              Lijten uthmark på wästersijdan in emot                                    
              walla, sedan något norr effter emillan                                      
              Banksta och Öfwerfårssa.                                                       
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
dhenne twå Sågeqwarner ligga till diursnäs.                      
Ågesta gärde Swarar straxt emot.                                                         
lerblandat Swartmylla                                                                           
Walla Engh