C6:171

                                                                                                                                                              
Notarum Explicatio
.                                                                              
A            Skiäringe        Skattehemman   1.                                          
B            Uthsädhe i Östergärdett                                     8 tunnor        
C            I Wästergärdett                                                 7 ½ tunna     
D            Hårdwaldh Engh till                                           40 lass          
              Til samma heman är en lijten uthiordh i ågesta    
              hwarthera gärdet sampt och en lijten ängedeel   
              affiällatt.                                                                                 
              En Engh widh Siön kallas Swanwijkan                                    
              Föreskrevne hemans uthmark löper östwästersijdan               
              ifrå gärdett jämbte Kinkstas uthmark alt                                  
              nedh til Swanwijkan och i siön.                                               
              På Wästersijdan sträcker hon sig jämbte ågestas                     
              uthmark och åter i Siön.