C6:176

                                                                          
                                                                                    
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Bondöxla.                                                                              
1            Skattehemman    1.                                                               
B            Uthsädhe i Södregärdett                                    6 tunnor        
C            I Norregärdett                                                   4 ½ tunna     
D            höö til                                                                30 lass          
                                                                                                            
2             Skattehemman                                                                      
              är lijka stort medh dhet förre, i allehande                                 
              läghenheeter.                                                                          
                                                                                      
3             Cronohemman                                                                      
               hafwer i byamåhl                                               13 alnar        
B            Uthsädhe i Södhergärdett                                  3 ½ tunna     
C            I Norregärdett                                                   2 tunnor        
D            Skenwaldz Engh till                                            16 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne heman ligga oppå en öö som är kringflu-            
              tin och hafwa synnerligitt gott fiskewatn                                   
              sampt Skog och uthmark på samma ööhn.                              
                                                                                                            
(Karttext:)
             
West                                                                                                    
Ost
Syd       
På dhenne sijdan en wijkz Siö här ifrå Swarar Vthön emot.                    
Sandjordh.