C6:2-3

                                                                             
 
(Rubrik:)        Sootholms Häradt  Österhaninge Sochn                            
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                         
1             Täcker åker                                                                           
              1.     Skattehemman  1   är    4 öresland                                 
              hafwer Laske Päll förr besuttitt.                                              
              2.     Frelseheman     1                                                            
              äro lijka stora bådhe i åker och Engh.                                     
              3.     Ibidem   uthiordh  1     hafwer i bya-                               
              måhl   6  alnar  och ligger i tegeskiffte med                              
              dhe andre tw hemanen                                                            
              Uthsädhe til hwarthera hemanet i bemälte                               
              gärdett                                                              5 tunnor        
              Uthsädhe til uthiorden                                        1 ¼ tunna     
              Uthsäde andre åhret til hwarthera hem-                                   
              manet                                                                6 ½ tunna     
              uthsädhe til uthiorden dhet åhret   2 tunnor        
              höö als till Skattehemmanet                               150 lass        
              Til uthiorden                                                      20 lass          
              Til Frälsehemmanet under åhresta                     160 lass        
                                                                                                            
 
(Karttext:)                                                                                           
    
Här tager Lännåkers Engh wedh                                                           
Dreffwijken lacus                                                                                  
Bärgh och Backer på dhenne sijdan                                                      
Här tager Söderby Engh wedh.