C6:25-26

                                                                                                                                                                             
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Kalffzwijk   skattehemman  3.  Cronohemman   1.               
B            Östergärdett  uthsäde                                        32 tunnor      
C            Wästergärdett  och                                            32 tunnor      
         1.   Östergården  Cronohemman  hafer i byamåhl                         
               12 alnar                                                                                 
              Såer hwart åhr                                                   7 ¼ tunna     
         2. 3. Millangården och Nedergården hafua                                   
              lijka myckit i byamåhl med östergården Såå                            
              och fördenskuld lijka.                                                             
         4.   Wästergården hafer i byamåhl     18 alnar                              
               Såer hwart åhr                                                   10 ¾ tunna   
D            Engh til Kalffzwijk                                            
              höö till hwarthera af dhe främsta hemma-                                
              nen åhrligen                                                                            
              höö til Storegården                                           
E             Engh till Östergården                                                              
F             Til Wästergården                                                                    
              Millangårdens Engh finns igen  Folio seqventi     
              Til Kalffzwijk är och en Uthiord belägen i Lun-  
              by gärde   och finns igen  Folio  28                                         
G            Ett Torp  pag. 27                                                                   
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
På dhenne sijdan tager Lundby gärde widh