C6:52-53

                                                                                                                                                                             
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Edh halffwa Cronohemman  2                          
B            Östergårdens wretz uthsäde ena åhret                ½ tunna        
C            Trädeswret til östergården sama åhr                   ½ tunna        
D            Än en wret til östergården                                 3 halvspann  
               höö till östergården                      29 lass          
              Wästergården hafer dhe andre små wreter                              
E             Engier til bådhe hemmanen ihop                        
              hö til wästergården                                            25 lass          
F             En Engh til Norregården                                                         
              föreskrevne heman hafua synnerligit gott fiske   
              och föde sigh aldeles af siön.                                                   
                                                                                                            
              Stentäppa ett Skäretårp ny uppbygt                                        
              giör i Skatt             12 Daler 16 öre                                       
              hafer ingen lått til fiske uthan måste begära af andre                 
              Engh till höö                                                      16 lass