C6:55

                                                                                                                                                
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Wästerby halffwa Cronohemman  4.                     
              Lijka stora i åker och Engh och alle commo-                           
              diteter.                                                                                   
B            Uthsädhe i hwarthera gärdett                             3 tunnor        
C            Theras Engier hemma widh byen                       
              Dessföruthan haffwa och föreskrevne heman                          
               Engier uthi Skärgården, hwilke the                                          
              slå hwar sitt åhr.                                                                     
              Engeskär      höö  14 lass.  Gränskär  3 lass                           
               Skoböte och Gränskär                                                            
              Jungfrwholmen höö   14 lass                                                   
              Häskär   4 lass.                                                                      
                      Effterskrevne fiskeskär                                                   
              Hästskär.  Lekattskär. Bärskär. Enshol-                                 
              men.                                                                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Gåsaskäret                                                                                           
Igenlagd åker                                                                  
Insiöö frisk                                                                                           
författad 1638 af Sven Månson