C6:66

                                                                            
 
(Rubrik:)        Wästerhaninge Sochn                                                     
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Wästerhaninge Kyrkia.                                                           
B            Prästegården.                                                                         
C            Prästegårdens Norregardett                                                    
              Uthsädhe                                                           10 tunnor      
D            En liten wreet till prästegården                                                
              dher på såes                                                      ½ tunna        
E             En kalfhage til Prästegården                                                    
F            Klockarens Enghage.                                                             
G            Södergärdett.   Uthsäde                                     9 tunnor        
              i bådhe tw härden illack sanjordh.                                           
H            Engh hema wid Prästegården till                       
              widh pass                                                          16 lass          
              Än ligger prästegården i tegeskiffte                                          
              med Riiby Engh littera M                                                        
              och i Engeskiffte                                                3 ½ stenger   
              Prästegården hafwer och sin uthmark                                      
              alt upp til häradz skogen tager                                                 
              wedh: Men intet fiskewatn.                                                     
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
I              Rijby.                    Skattehemman  1   Östergården               
                                            Frälsehemman  1                                      
K            Östergården             Skattehemman                                       
L             Östergårdens uthsädhe hwarthera                     
              åhret effter bådhe gärden äro                                                  
              lijka stora                                                          7 tunnor        
M           Hårdwaldz Engh til                                            25 lass          
              B  Prästegården får och thär höö  25 lass          
N            En wret til Skattehemmanet  uthsäde                 ¾ tunna        
              Skogh och uthmark til nödtårfften                      
              intet fiskewatn                                                                        
O           Frälsehemanet.                                                                       
P             Frälsehemmanets gärde dthet ena åhret                                  
              uthsädhe                                                            8 ¾ tunna     
Q            Uthsädhe dhet andre åhret                                 11 tunnor      
R            En wreet.      uthsäde                                         1 ¾ tunna     
M           Hårdwaldz Engh til                       30 lass          
              Skogh och Uthmark medh dhe an-                                         
              dre grannarne.                                                                        
                                                                                                            
NotaBene På dhenne affritade Hemans-                                               
skogh och Uthmark äro thesse tu                                                          
torp bygde som äro nötetårpett                                                             
och Jigertårpett.                                                                                    
Ändock Nötetorpett haffwer mä-                                                          
stedels legat til Prästegården af ålder                                                     
och Prästen får dhär höö til                         50 lass          
dock kommer tårpet dhem alle lijka                                                      
myckit til effter dhet är bygt på                                                              
alles theras uthmark.                                                                             
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Tuna ägor närmast                                                                                
Sanjord                                                                                                
På dhenne sijdan äre Åbrunna ägor strax näst hoos.                              
leerjord                                                                                                
lerjordh                                                                                                
Fårssa ägor närmast                                                                             
Skattehemmanets hagen                                                                      
Ormesta ägor närmast