C6:76

                                                                                              
 
(Rubrik:)        Sootholms Häradh                                                          
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Fallbrunna              Skattehemman  1                                     
                                            Cronohemman  1                                     
B            Wästergärdett.  Uthsäde                                    14 tunnor      
C            Östergärdett.   Uthsäde                                     14 tunnor      
              1.   Skattehemman hafwer i byamåhl                 32 alnar        
              Såer hwart åhr                                                   4 ¾ tunna     
              2.   Cronohemman hafwer i byamåhl                 61 alnar        
               Såer hwart åhr                                                   9 ¼ tunna     
D            Fallbrunna Engh                                                                     
E             En Uthjord bött til bådhe Hemmanen                                      
              i Östernora och kalles derföre Bö-                                          
              tesjord ännu.                                                                          
              Höö til Skattehemmanet                                   20 lass          
              Til Cronohemmanet                                           40 lass          
              Föreskrevne hemmanen hafwa ingen skogh                            
               heller Uthmark:  Men fiske i Saltsiön.                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Grytz ägor och Engh tager här straxt wedh.                     
lerjordh                                                                                                
Straxt på Dhenne sijdan om gärdesgår-den begynnes                            
Söderby gärde.                                                                                     
Lerjordh