C6:82-83

                                                                            (Rubrik:)        Sootholms Häradt                                                                                                                                                                             
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Wästernora.   och Näsett    ligga ihop i åker och Engh.            
B            Wästergärdett.   Uthsädhe                                 25 tunnor      
C            Östergärdett.   Uthsädhe                                    20 ½ tunna   
              Wästergården.  Skattehemman                                              
                                                                                                            
               1.   Haffwer i byamåhl                                       14 alnar        
              Såer i Wästergärdett                                          6 tunnor        
              I Östergärdett                                                    5 tunnor        
              höö als                                                              56 lass          
                                                                                                            
              2.   Millangården      haffwer i byamåhl                                    
              14 alnar.   Såer i Wästergärdet och i östergär-  
              det lijka med dhen förste,  höö                           60 lass          
                                                                                                            
              3.   Östergården och Skattehemman                                      
              hafwer i byamåhl                                               16 alnar        
              Såer i Wästergärdett                                          6 ¾ tunna     
              I Östergärdett                                                    5 ½ tunna     
              höö als                                                              70 lass          
                                                                                                            
              4.   Näsett   är lijka stort i alle qvaliteter                                  
              medh dhe tw första hemmanen, såer                                       
              och fördenskuldh lijka myckitt.                                               
              Höö och lijka med dhe förste                             60 lass          
D            Öster Engen Små starrbotn.                                                    
E             Kallas Eek Engen.  Skenwaldz Engh                                       
                                                                                                            
NotaBene Wästergården  Num 1  Haffuer tilförne Hafft en Uth-           
     jordh i Östernora  2 öresland.  Hwilken nu är för                              
     någon tijdh sedan såld ifrå gården: Men Skat är lijka   
     stor behållen.                                                                                   
     Til bemelte Wästernora och Näsett är Skogh och Uthmark              
     til nödtårfften. Sampt och gott fiskewatn i Saltsiön                             
                                                                                                            
 
(Karttext:)                                                                                           
    
Ekeby Engh                                                                                          
Straxt på dhenne sijdan om åhn                                                             
är Östernora gärde belägitt.                                             
Öster Haffwett                                                                                     
Öster Haffwett