C6:84

                                                                                                
                                                                                      
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Öster Nora   Skattehemman  2      Lijka stora  
B            Södergärdett.   Uthsäde                                     16 tunnor      
C            Norregärdett.   Uthsäde                                     17 tunnor      
D            Norr Engen                                                                            
              Uthsäde til hwarthera Hemmanet i Söder-                               
              gärdett                                                              8 tunnor        
              I Norregärdett.  uthsäde                                    8 ½ tunna     
              höö till hwarthera hemmanet                                                   
              Til bådhe tw föreskrevne Hemmanen i Öster-                         
               nora lyder och en Uthjord i Fallbruna                                      
              belägen hwilken finns igen på Fallbru-                                     
              na affrijtningh  Folio  76 . lit E noterat                                     
              och är bött til östernora och kalles bötesjordh.  
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Här är Lijda Engh straxt hoos                                                               
Wäster Nora Engh-gärde närmast här                                                   
Landzwägen stora.                                                                               
Omes Fiäll aff Haffwett