C6:85

                                                                            
 
(Rubrik:)        Wästerhaninge Sochn                                                     
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Lijda   Skattehemman  ½                                                       
B            Uthsäde dhet ena åhret                                      10 tunnor      
C            Uthsäde dhet andra åhret                                   8 tunnor       
D            Godh Engh                                                                             
E             WästerEngen     höö til                                      40 lass          
F            Än en Enghage                                                                       
G            En ängh som Lijda och Nödesta                       
              hafwa ihop bådhe                                                                   
              Til föreskrevne  Lijda är och en Uthiordh                               
              i Wälsta hwilken hafr i byamåhl                         
              9 alnar bådhe i åker och Engh och                                          
              igen dess qvalitas seqventi  Folio                       
              Föreskrevne Lijda hafwer sin Uthmark                                   
              jämte Nödestas.    fiskewatn intet.                                           
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
H            Wreeta tårp                                                                           
I              Uthsädhe dhett ena åhret                                   3 tunnor        
K            Uthsädhe dhet andra åhret                                 2 ½ tunna     
              höö till                                                               12 lass          
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Uthmarkz plan                                                                                      
Nödesta byen straxt här belägen.                                                          
Tuna gärde närmast.                                                                             
Straxt på thenne sijdan om gärdesgården                         
är Wälsta gärde belägitt.