C6:86-87

                                                                           
(Rubrik:)        Wästerhaninge Sochn                                                     
                                                                                      
Notarum Explicatio
                                                                               
Wälsta    Hemman  3.   Uthjord  3.                                                      
A            Norregärdett med dhett andre uthsäde               25 tunnor      
         1.   Cronohemman arf och egit hafr i byamåhl         15 alnar        
              Såer i dhetta norrgärdett                                    4 ¾ tunna     
         2.   Heman under Skoekeby hafuer i byen               6 alnar          
              Såer i dhetta norrgärdett                                    2 1/8 tunna     
         3.          Hafwer i byamåhl                                       20 alnar        
              Såer i Norregärdett                                           6 ½ tunna     
              Uthi förbemelte Wälsta byes ägor äro 3[1] Uthjord                    
              twå af them ligga til Skatte och Cronohemman i Nödesta.       
     lit  a   b   notatis och hafua här i byamåhl                                           
              13 alnar hwar  och hwar såer i nor-                                        
              regärdett                                                           4 ½ tunna     
        Nota Bene  Än en Uthiord belägen i föreskrevne Wälstas ägor     
               och ligger til Lijda Skattehemman                                           
              hafwer i byamåhl                                               13 alnar        
              Såer i Norregärdett                                           2 ¾ tunna     
B            Södregärdett medh wreten uthsäde                    18 tunnor      
         1.  Såer i Södergärdett                                            3 ½               
         2.  Såer i bemälte gärdet                                         1 ½ tunna     
         3.  Såer i Södergärdett                                            4 ¾               
              Uthsädhe til Nödesta Uthiord. hwar                   3 tunnor        
              Til Lijda Uthiord uthsäde                                   2 tunnor        
                                                                                                            
C            Wälsta Engh.  Skenwaldh och skogigh                                    
1            Hemanet får höö                                                30 lass          
2            Får höö                                                             14 lass          
3             Får höö                                                             40 lass          
              höö till hwarthera Uthjorden i Nödesta                                    
                                                                                                            
              höö till Lijda Uthiord                                                              
              Skogh och Uthmark så myckit dhe tarffua                               
              och fiske lijka med Nödesta.                                                   
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                         
D            Nödesta                                                                                 
E             Wästergärdett.  Uthsäde                                    19 tunnor      
F             Östergärdett.   Uthsäde                                     16 tunnor      
                                                                                                            
 
 
 
(Karttext:)                                                                                           
    
Lijda Engh närmast                                                                               
På dhenne sijdan tager Fårssa Engh wedh.                      
Stafz Eng strax här hoos.
 [1] 3 ändrat från 4 eller vice versa