C6:89

                                                                            
 
(Rubrik:)        Wästerha      ninge Sochn                                               
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
Staf.  Skattehemman  2                                                                        
B            Norregärdett.  Uthsäde                                      22 tunnor      
              medh wreten lika widh Södergärdett.                                      
C            Södregärdet.  Uthsäde och                                22 tunnor      
              Både lijka tw lijka stora.                                                         
         1.  Wästergården Skattehemman                                                 
              Haffwer i byamåhl                        30 alnar        
              Såer i hwarthera gärdett                                     13 ½ tunna   
         2.  Östergården Skattehemman                                                   
              haffuer i byamåhl                                               19 alnar        
              Såer i hwarthera gärdett                                     8 ½ tunna     
D            Måsswaldz Engh                                                                    
E            Skönwaldz Engh                                                90 lass          
F             Kärr Engh full med Skogh                                                      
              Wästergården                                                    50 lass          
              Östergården                                                      40 lass          
              Föreskrevne Heman haffua Skog så myck                              
              de tarfwa:  Men intet fiskewatn.                        
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Nödesta Engh och gärde straxt                                                             
på dhenne sijdan om gärdesgården                                                        
Fårssa Engh närmast.                                                                            
Sandblandatt jordh.                                                                              
Ekeby ägor närmast på dhenne sidan