C6:9-10

                                                                           
(Rubrik:)        Sootholms Häradt   Österhaninge Sochn                         
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Aleby                                                                                     
B            Uthsäde thet ena åhret                                       7 ½ tunna     
C            Dhet andre åhret                                                7 ½ tunna     
              Leerblandatt Swartmylla i både gärden                                    D            Skönwaldz Engh till Aleby                                 20 lass                                                                                                                                     
Notarum Explicatio
                                                                
E            Berga Skattehemman   3                                                       
F             Uthsäde i Södergärdett                                      22 tunnor      
G            I Norregärdett  uthsädhe                                    17 tunnor      
              1.   Södergården haffwer i byamåhl    38 alnar  
              Såer i Södergärdett                                           8 ½ tunnor    
              I Norregärdett                                                   7 tunnor        
              2. 3.  Millangården och Norregården                                      
              äro i byamåhl och åkerskifte lijka stora                                   
              hwar såer i Södergärdett                                    6 ¾ tunnor    
              I Norregärdett                                                   5 tunnor        
H            Berga Engier god Skönwald.                                                  
               Höö till Södergården                                         30 lass          
              Til hwarthera dhe andre                                     24 lass          
                                                                                                            
              Uthiord i Bärga  1 öreslandh hafer                                          
              Östergården i Sanda heller Ländzmansgår-                             
              den  fritt.  Stadge Utjordh                                                       
                                                                                      
(Karttext:)                                                                                           
    
På dhenne sijdhen hafwa thenne byar sin Uthmark.                                
Här tager Högsta Engh widh.                                                                
På dhenne sijdan är Lunby Engh.                                                          
På dhenne sijdan tager Sanda gärde widh.