C6:92

                                                                              
(Rubrik:)        Sootholms Häradh                                                                                                                                                                       
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Mulestadhman 3                                                          
B            Norregärdett.  Uthsäde                                      16 ½ tunna   
C            Södregärdet.   Uthsäde                                      18 tunnor      
         1.  Hospitals heman  1  hafuer i byamåhl                                       
                      26 alnar                                                                         
              Såer i Norregärdett                                           6 tunnor        
              I Södregärdett                                                   6 ½ tunna     
         2.  Skattehemman  1  hafuer i byamåhl                    30 alnar        
              Såer i Norregärdett                                           7 tunnor        
              I Södergärdett                                                   7 ½ tunna     
         3.  Lille Skattehemman  hafuer i byamål                  15 alnar        
              Såer i Norregärdett                                           3 tunnor        
              I Södergärdett                                                   3 ¾ tunna     
              Til bemälte Skattehemman  lille, haffuer förr warit                  
              brukat en Uthiord till i Wälsta belägen                                     
              Men samma Uthiordh såldes.  Anno 16-                                 
              36.    ifrå Lille Skattehemmanet i Mulesta och  
              til Krysslijda.                                                                          
                                                                                      
Notarum Explicatio
                                                         
D            Mulesta Engier mästedels                                                       
              hårdwaldh bådhe twå                                                             
E             Engh kallas Boten ligger til Ålesta                      
              höö til Hospitals hemmanet                                30 lass          
              Til Skattehemman                       40 lass          
              Til Skattehemman  lilla                                      20 lass          
              Föreskrevne heman hafwer ingen                     
              synnerligh skogh heller Uthmark.                       
                                                                                                            
               Samma Engh är sålunda ifrå                                                    
              Mulesta kommen att Mulesta                                                  
              fähundar hafwa ihiälbitet för                                                    
              Älesta ett wallbarn och för-                                                    
              denskuldh gefwit dhenne                                                         
              Engh i boot:  och kallas också                                                 
              boten.