C6:Titelblad


GEOMETRIsk DELINEATION                                                          
öffwer                                                                                                  
Crono och Skatte Hemans                                                                    
äghor uthi Sotholms Häradh                                            
Innehållandes                                                                  
Föreskrefne Hemanens qvalitet och qvantitet                                         
både till åkrer, Engier, Siöer, Strömmer, Qwarneställer Tårfftigh            
fiskewatn, Skogh och Uthmark: Sampt Tårpeställen, Uthjorder              
som hema, heller affsijdes ifrå Byarne kunne wara belä-   
gne, och alle andre circumstantier och lägenheter,                                  
Så att man hwart och ett hemans valour                                                 
kan thär aff ehrkiänna, dijudice-                                                            
ra och döma.                                                                                        
Sampt och Någre Frälsehemman thär                                                   
the inne medh Crono och Skattehemman                        
i byamåhl finnes                                                                                    
belägne.                                                                                               
                                                                                      
Colligerat och Sammanschriffwin Anno 1638                                        
aff                                                                                  
Swen Månsson  F                                                                                
Landtmätare öffwer Upplandh.