C7:14-15


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Klippesta  Skattehemman  2                                                  
     2        Östergärdett     uthsädhe                                    18 ½ tunnor  
     3        Wästergärdett  uthsädhe                                    21 tunna       
     4        Måsswald och hårdwaldz Engh                          90 lass          
     5        Slåtterhagen sank kärrwaldh.                                                  
     6        Norr Engen och kärrwaldh.         
              a     Wästergården hafwer i byamåhl                  44 alnar        
     2               Såer i Östergärdet                                      9 tunnor       
     3               I Wästergärdett                                          11 ½ tunna   
     4               höö til                                                        50 lass          
              b      Östergården hafwer i Byamåhl                    35 alnar        
                      medh kyrkio jorden som S  Birgitta hafuer 
                      gefwitt til Grodinge kyrkia som hennes                             
                      bref uthwijsar Seqventi folio                      
     2               Såer i Östergärdett                                     8 tunnor        
     3               I wästergärdet                                            10 tunnor      
     4               höö                                                            40 lass          
                      Östergården hafwer uthengh i Sunby och eker-               
                      åker  2 öresland  i byskifte   15 ½ alnar                          
                      Wästergården hafer och dher                     7 ½ alnar     
                                                                                                            
                      Föreskrefne heman hafua gott uthrum                              
                      med Skog norr sijdan om byen:  Men                              
                      lijtet fiskewatn.                                                                
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Biörkesta.  Cronohemman                                                     
     2        Östergärdett.    uthsädhe                                    9 tunnor        
     3        Wästergärdet och                                              9 tunnor        
     4        Slätt hårdwaldz Engh til                                      40 lass höö   
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwer ingen                     
              lägenheet medh Skog och fiske                                               
              watn.                                                                                     
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Här näst offwnaföre Swara Tyttninge egor emoot                             
     Här tager Pastoris gärdhe traxt wedh.                                               
     leerblandat Swartmylla                                                                     
     leerjordh                                                                                          
     Här tager Bärga gärdhe emoot                                                         
     Skogh och Backar                                                                           
     På dhenne sijdhan om åhn Swarar trax Bärga Engh emoot.               
     Leerblandat Swartmylla                                                                   
     Här tager Maria gerde wedh.                                                           
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ulnarum.