C7:16


     Copia                                                                                              
                                                                                                            
     Breff oppå kyrkio jorden som ligger inne medh                                 
     Östergården i byamåhl.                                                                    
                                                                                                            
     Thet skall allom witterligitt wara så wäll effterkommmandom som
     närwarandom, att jagh Birgitta Magniusa dotter hafuer ret och          
     gifwitt Grodinges kyrkio ett ort.   iordh liggandes i Klippesta i           
     samma Sochn til ewärdelige ägor för Gudz skuld, och mine siäl,        
     och flere min förledne siälars skuldh, och förbiuder jagh allom minom
     effterkommandom förnemde jordh hindra och qwälia i några hande
     motta, hwilke jagh hafuer sielf heel och hollen gifwit then samma
     h. kyrkio. Til mehre wisse och stadfästelse tå hänger jagh mitt Signete
     för dhetta breef.                                                                               
     Datum Wadstenis. Anno Dm M. C. D.  På dhett ottonde. In die beati
     Gregoru Papa.