C7:23-24


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Maria          Frelsehemman                                                    
                                 Skattehemman     brukar Pastor                          
     2        Norregärdett    uthsädhe                                    16 tunnor      
     3        Södhergärdett  uthsädhe                                    17 ½ tunna   
     4        Slett hårdwaldz Engh                                                              
     5        Kärrwaldz Engh                                                                     
                                                                                                            
              Frelsehemman hafwer i byamåhl  39 alnar        
              Såer i Norregärdett                                           6 ¾ tunna     
              I Södhergärdett                                                 7 tunnor        
              Skattegård hafuer i byamåhl                              54 alnar        
              Såer i Norregärdet                       9 tunnor        
              I Södhergärdett                                                 10                 
              höö till Skattehemanett                                       40 lass          
              höö till frälsehemanett                                        75 lass          
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     A       Grodinge Kyrkia                                                                    
     B       Prästegården                                                                          
     C       Östergärdett    uthsädhe                                     14 tunnor      
     D       Wästergärdett  uthsädhe                                    14                 
     E       Slett hårdwaldz Engh                                         10 lass          
     F       StarEngen                                                                              
              höö til prästegården                                           30 lass          
                                                                                                            
              Til prästegården brukas och en uthiord                                    
              i åfwänge och finns igen folio 36                        
              Til prästegården finns tårfftigh Skogh                                       
              att bränna och swea sampt och                                               
              fiskewatn.                                                                              
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Här tager Klippesta Engh wedh                                                        
     här tager Tyttninge ägor wedh                                                          
     Biörkesta Eng                                                                                  
     Lerjordh                                                                                          
     Lerjordh                                                                                          
     Sandblandat jordh                                                                           
     På dhenne sijdan tager Bullesta Engh wedh                                       
     Kyrkio Siön                                                                                     
     här tager Gullhambra ägor wedh dhenne sijdan om Siön
     West.
     Ost
     Syd.
     Scala Ulnarum