C7:31-32


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     A       Wija   Cronohemman  3   alle lijka stora.                               
     1        Norregården   Cronohemman                                                
     B       Uthsädhe i dhet ena gärdett                                6 tunnor        
     C       Skatte uthiordh i samma gärdett   1 ¼ tunna     
              Sybble och lille Skattegård i Nääs hafwa och thär                   
              hwar så myckitt                                                 1 ¼ tunna     
     D       Uthsädhe i dhet andra gärdett                            6 tunnor        
     E       I samma gärde uthiord                                       ¾ tunna        
              Skatte i Sybble och lille Skatte i Näss hafwa och                   
              thär samma städes hwar så myckitt                    ¾ tunna        
     F       Engh til Samma uthiordh                                    3 lass            
              dhe andre twå hemanen hafwa och thär efter                           
              sin qvota.                                                                               
     G       Engh dhessföruthan aff byengen    40 lass          
                                                                                                            
     2        Millangården  Cronohemman                                                 B
               Uthsädhe i dhet ena gärdett                                6 tunnor        
     D       I dhet andre                                                       6                   
     G       Engh af hårdwaldh                       35 lass          
                                                                                                            
     3        Cronohemman                                                                      
              Är i alle lägenheeter lijka stort medh millan-                             
              gården, eller  2.                                                                      
     H       Uthiord i littera  B  til Eltompta och Ö-                                    
              sterby                                                                                    
     I        Uthiord til samma hemanen uthi littera                                     
              D                                                                                           
     K       Engh til samma uthiordh om                               6 lass            
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
     Lundh                                                                                              
     leriordh                                                                                            
     Högelundh
     Brannal Sund                                                                                   
     Sandblandat leeriordh                                                                      
     Öster by                                                                                          
     Här tager ålberga gärde wedh                                                          
     Eltomta                                                                                            
     lerblandatjordh                                                                                
     Här tager Näss Engh wedh                                                              
     West.
     Ost.
     Syd.
     här tager ålberga och Sybble Engh wedh.
     Hvalp Wijkan