C7:4


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Nääs.  Skattehemman   2                                                      
     2        Östergärdett   uthsädhe                                      24 ¼ tunna   
              medh wretorne dher til lydha                                                   
     3        Wästergärdett   uthsädhe med wrete                  33 ½ tunnor   4
               Storengen Slett hårdwaldz Engh                        
     5        Häst Engen och god hårdwaldz Engh                 160 lass        
     6        Slåttehagen                                                                            
     a        Norregården hafwer i byamåhl                           30 alnar        
              uthsädhe i östergärdet med sin wret                    8 ½ tunna     
     7        Sub Signo  7  igenfinnes samme wreet.                                    
              uthsädhe til Norregården i Wästeng                    14 ¾ tunna   
              med wreten dher belägen som kommer                                   
              lillegården ensamnt till.[1]       finns igen nummer 9
              höö til samma gårdh                                           70 lass          
     b        Södergården hafwer i byamåhl                           42 alnar        
              Såer i östergärdett                                             18 ½ tunna   
              på bådhe wreterne såes samma åhr                    4 ¾ tunna    
     8        finnes igen mumero   8                                                            
              I Wästergärdett såer han                                    18 ½ tunna   
              höö als till samma heman                                    90 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafua synnerligh godh lägen-                    
              heet bådhe med åker och Enger sampt                                    
              Skogh och gott fiskewatn.                                                      
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     här tager Eltompta Engh wedh.                                                         
     Stor Engen
     Hwalpe wijkan                                                                                
     Branal Sund                                                                                     
     på dhenne sijdan åth Näsett hafwe dhe storste uthrummet                 
     till Skogz.                                                                                        
     Leerjordh                                                                                        
     Sandblandat jordh                                                                           
     ödhe                                                                                                
     Nota Bene    a. Litzlegården i Nääs hafwer                                     
     Skatte uthiordh i Wija, hwilkes qvantitet finns                                   
     igen på Wija afrijtningh  Folio 31 littera   H. I och K   
     öde åker                                                                                          
     öde åker                                                                                          
     Norr
     West.
     Ost
     Suitt
     Scala Ulnarum.


[1] Härefter ett ord oläsligt. Bläckplump.