C7:47-48


     (Rubrik:)   
     Tälebo Sochn                                                                                  
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     A       Haghaby Skatthemman  1                                                      
     B       Östergärdet.   uthsädhe                                      13 ½ tunna   
     C       Wästergärdet.   uthsädhe                                   15 tunnor      
     D       hårdwaldz Engh Skogig                                     50 lass          
     E       Godh hårdwaldz Engh.                                                           
                                                                                                            
              Til föreskrevne heman finns lägenheet                                     
              medh Skogh och uthmark sampt                       
              och fiskewatn.                                                                        
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Hall.   Skattehemman   3   lijka stora                                      
     2        Östergärdett  uthsädhe                                       25 tunnor      
              Til hwar gårdh uthsädhe i samma gerde              8 ¼ tunna     
     3        Wästergärdett   uthsädhe                                   23 tunnor      
              uthsädhe ibidem til hwar gårdh     7 ¾ tunna                           
     4        Wreeten    uthsädhe                                           2 tunnor        
              dhen ene gården hafer och en uthiord i Ty-                              
              slinge sampt och en Engh dher till                                            
     5        hela Byens Engh                                                                     
              höö til hwar gårdh                        40 lass          
     6        Miölqwarn kommer wälborne herr Lars Sparre
              till.                                                                                         
     7        Ödes åker.                                                                             
                                                                                                            
              Til föreskrevne hemans finns godh lägenheet                           
               medh Skogh och uthmark sampt och                                      
              fiskewatn.                                                                              
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Sandblandat jordh                                                                           
     På thenne sijdan taga Carleby ägor näst widh.                                  
     Swartmylla                                                                                      
     håga gärde och Engh                                                                        
     leerblandat jordh                                                                              
     Tyttninge ägor
     Scala Ulnarum.