C7:5

>    
     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     A       Ålberga Skattehemman   ½                                                   
     B       Norregärdet    uthsädhe                                     9 ½ tunnor    
     C       Södhergärdet    uthsädhe                                   9 tunnor        
     D       Ålberga Enger                                                   40 lass          
     E       Uthiord til bådhe gårderne i Sybble                                         
              uthsädhe tilsamman                                            5 tunnor land
     F       uthiord til Eltompta bådhe går-                                                
              derne uthsädhe                                                  1 tunneland  
     G       Engh kommer Österby och Wija till.                                       
              Til Ålberga ligger uthiord i Eltompta                                        
              Folio  31                                                                                
              Föreskrevne heman hafwer någott fiske-                                
              watn, Men ingen Skogh.                                                         
                                                                                                            
              Notarum explicatio                                           
     1        Sybble.  Skattehemman  2  halfue lijka stoora.  
     2        Östergärdett  uthsädhe                                       19 tunnor      
              uthsädhe til hwart heman i sama gerde                9 ½ tunna     
     3        Wästergärdett  uthsädhe                                    13 tunnor      
              ibidem uthsädhe til hwart heman   6 ½ tunna     
     4        Sijbbla Engh                                                                           
              a     Wästergården hafuer in i sitt åker skiffte medh                  
                     sig ett öresland cronouthiord som intet är    
                     afdeelt och giör dher af i afra 1 tunna         
                     förbenemte gård hafwer uthiord i Wija sampt Eng            
                     til dhen uthiorden,   uthiord och i Ålberga.  
                     Utheng i Sunby til                                       12 lass          
                     fåår höö als hema och borte  50 lass          
              b     Til Östergården är ingen uthiord eller ängh  
                     mehr än dhet han hafuer inne med ålberga  
                     i Siögärdett, och räknas under samma                              
                     Skatt med gården hemma.                                               
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     leerblandat Swart-mylla                                                                   
     här tager Eltompta gärde wedh                                                         
     Här taga Bröttesta ägor wedh,                                                         
     Här tager Bröttesta Engh wedh.                                                       
     Här tager StoorEngen wedh                                                             
     leerjordh                                                                                          
     leerjordh                                                                                          
     Snäck-wijkan                                                                                  
     Kaggfiälen.
     West.
     Ost
     Syd.
     Scala Ulnarum.