C7:54


     (Rubrik:)         Sallem Sochn                                                                                   
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Foghelsta               Frelsehemman   1                                     
                                            Skattehemman   1                                    
     2        Östergärdett    Uthsädhe                                    19 tunnor      
     3        Wästergärdett     Uthsädhe                                17 tunnor      
     4        Enger aff hårdwaldz                                                                
         a    Frelsegården hafer i byamåhl                              44 alnar        
     2        Såer i Östergärdett                      10 ¾ tunna   
     3        I Wästergärdett                                                 9 ¾               
     4        höö til                                                                70 lass          
        b     Skattegård  hafwer i byamåhl                            34 alnar        
     2        Såer i Östergärdet                       8 ¼ tunnor    
     3        I Wästergärdett                                                 7 ¼               
     4        höö                                                                   65 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwe och en Engh kallas  
              Fijfälle på andre sijdan om Siöön belägen                                
              dess lijkest godh uthmark och fiskewatn.                                 
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Borr Siön                                                                                        
     leerjordh                                                                                          
     leerjordh                                                                                          
     Stora Landzwägen ifrå Tälia åth Stockholm                                      
     här tager kyrkiobys ägor wedh.
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ulnarum.