C7:59-60


     (Rubrik:)         Sallem Sochn                                                                                   
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Säby.  Cronohemman   4     halfwa      }     lijka stoora          
     2        Kyrkobyn.  Cronohemman   2 halfwa                                    
     3        Östergärdett     Uthsädhe                                   34 ½ tunna   
              medh Apelgärdett som såes och samma                                  
              åhr.                                                                                        
     4        Wästergärdett  uthsädhe                                    24 tunnor      
              medh Kyrkogärdett som såes sam-                                         
              ma åhr.                                                                                  
     5        Säby Engh Skoghigh                                          60 lass          
              Uthsädhe til hwarthera gården uthi Säby                                  
              i Öster och apelgärdett                                      5 ¾ tunna     
              Til hwar gårdh i kyrkiobyen och   5 ¾ tunna     
              Uthsädhe til hwart heman i Säby i                      
              dhe andre twå gärden                                        4 tunnor        
              Til hwar gårdh och i kyrkiobyn                           4 tunnor        
              höö til hwar gårdh                        15 lass          
                                                                                                            
              hafwa lijten Engh:  Någott uthrum                      
              medh Skogh och fiskewatn.                                                    
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Fogelsta gärdhe                                                                               
     Borr Siön                                                                                        
     Stora Landzwägen ifrå Tälghe och til Stochlolm gatan 
     fram åth.                                                                                          
     Här tager Skogen wedh.                                                                  
     leerjordh                                                                                          
     leerjordh mästedels                                                                          
     dhenne byes ägor räckia så när op till hogelby på dhen-                    
     ne sijdan.                                                                                         
     Stora Skog och bergh.                         
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ullnarum.