C7:6-7


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum explicatio                                           
     1        Bullesta                  Skattehemman    1     a                            
                                            Cronohemman    ½    b                            
     2        Norregärdett    uthsädhe                                    16 tunnor      
     3        Södergärdett    uthsädhe                                    14 tunnor      
     4        Bullesta Enger finnes ingen bäste-                      
              mdning    huru myckit the drage till höö                                   
     5        Siö Engen lyder och til Bullesta                                               
     6        hage til Skattegården i Bullesta.                       
              a    Skattegården  har i byamåhl   48 alnar        
     2              Såer i Norregärdet                                      10 ½ tunna   
     3              I Södhergärdet                      9 ½ tunna     
     4.5.6.      höö                                                              90 lass          
              b.   Cronohemman halfwe har i byamåhl            24 alnar        
     2              Såer i Norrgärdet                                        5 ½ tunna    
     3              I Södhergärdet                      4 ½ tunna    
     4.5.         höö                                                              40 lass          
                                                                                                            
              Til föreskrevne heman är lijten uth-                                         
              mark, Men synnerligitt gott                                                     
              fiskewatn.                                                                              
                                                                                                            
              Skattegården i Bullesta hafer                                                  
               uthiordh i Sunby och ekeråker                                                
              2 öresland och 6 och hafuer                              
              i engemåhl                                                         19 ½ aln        
              hwilkes qvantitet finns igen                                                      
              på dhenne afrijtningh littera                                                     
              E   och är ingen åker uthan Engh.                      
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     A       Bröttesta  Skatte       2 lijka stora                                           
                               Skatte uthiord    1                                                 
              lyder til Östergården i Igelsta                                                  
     B       Östergärdett   uthsädhe                                      21 tunna       
     C       Wästergärdet   uthsädhe                                    19 tunnor      
     D       Bröttesta Engh af slett hårdh                                                   
              waldh.                                                                                    
     1.2.    hwart Skatteheman hafwer                                                     
              uthi byamåhl                                                      32 alnar        
              och såå i östergärdet                                          9 tunnor  70 lass
              til hwart heman                                                                       
              uthsädhe til uthiorden  ibidem                             3 tunnor        
     3        Skatte uthiorden hafwer uthi                                                   
              byamåhl                                                            12 alnar  30 lass
              uthsädhe til hwart Skatteheman                                               
              uthi wästergärdet                                               8 ½ tunna     
              uthsädhe til uthiorden                                         2 tunnor        
              hwar Skattegård hafwer i Sunby                       
              och ekeråker 2 öresland   littera  E                                         
                                                                                                            
     E       UthEnger kallas Sunby och eker-                      
              åker huar i dhe effterskrevne hafua                                         
              lott och ängeskiffte.                                                                
              Bröttesta.  Skatte  2   huar                                18 alnar        
              Bullesta.   Skatte  1  hafer                                 19 ½ alnar    
              Klippesta  Skatte   2 Östergården                     15 alnar        
              Wästergården                                                    7 ½ alnar      
              Ennesta wästergård hafer  ibidem                      9 alnar          
              Södhergården i Sybble hafer                                                   
              och i samma Enger                       13 alnar        
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Här taga Bärga ägor wedh                                                               
     NotaBene  här tager Maria Engh wedh                      
     På dhenne sijdan taga Bärga ägor widh.                      
     leerjodh                                                                                           
     leerjordh                                                                                          
     Skogzbacka                                                                                    
     Snäckewijkan                                                                                  
     Sandblandat Swartmylla                                             
     Swartmylla                                                                                      
     här tager Sybble Engh widh                                                              
     Mare Ocoeanum
     Scala Ulnarum.