C7:67-68


     (Rubrik:)         Bootkyrkia Sochn                                                                            
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     A       Hoghelby  Skattehemman    2                                                
     1        Wästergårdhen                                                                       
     B       Norregärdett.   uthsädhe til wästergården          13 ½ tunna   
     C       Södhergärdett.   utsädhe til samma gård             9 ½ tunna     
     D       Hårdwaldz Engh                                                20 lass          
     E       Böch Engen                                                       12                 
                                                                                                            
     2        Östergården.                                                                          
     B       Norregärdet.  uthsädhe til östergården               12 tunnor      
     C       Södhergärdet.  uthsädhe                                    8 tunnor       
     D       Hårdwaldz Engh                                                20 lass          
     E       Böch Engen   tilsamman als                                16 lass          
     F       Östergårdens wret til[1]                                        4 ¼ tunna     
     G       Wreeter åth wästergården                                  2 ½ tunna     
                                                                                                            
              Dhessföruthan hafwer föreskrevne Skattehemman i                
              hugelby åker och Engh widh Tumbo-                                      
              qwarn belägne hwilkas qvalitet finnes                                      
              dhär igen   folio  62                                                                
     H       uthi dhetta stycke skifftar intet Skräfsta                                   
              medh hogelby:  uthan bådhe Skattar i hogelby ensam             
     I        Sammaledes uthi dhetta stycke af andre gär-                           
              det.                                                                                        
              Föreskrevne heman hafua gott uthrum medh Skogh                
              och fiskewatn til nödtorfften.                                                   
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     K       Skräffsta.  Frelsehemman    1                                                
              hafwer i byamåhl medh hogelby uthi                                        
              B  och C         35 alnar                                                          
              Sammaledes uthi  E    i Engen:  Men in-                                  
              tet uthi  H  och   I  och  D  dhet hafua                                     
              dhe andre för sig sielfue afskilte.                        
     B       Norregärdet  uthsädhe til Skräf-                                             
              sta                                                                     10 runnor     
     C       Södhergärdet uthsädhe                                      7 ¾ tunnor    
     E       Enge deel til Skräfsta                                                              
                                                                                                            
    
     (Karttext:)                                                                                         
    
     På dhenne sijdan taga Nässby ägor wedh                                         
     Här tager Nybble Engh wedh.                                                          
     lerjordh                                                                                           
     lerjord                                                                                             
     Aspen lacus                                                                                     
     West.
     Ost
     Scala Ulnarum
     (I blyerts:)  1636 af Sven Månsson


[1] Härefter ett ord överstruket.