C7:74a


     (Rubrik:)         Bootkyrkia Sochn                                                                            
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Fittia                      Frelsehemman   1   Östergården               
                                            Cronohemman   2   Wäster och millangården
                                            uthiorder            2                                     
     2        Norregärdett   uthsädhe                                     26 tunnor      
     3        Wästergärdett   uthsädhe                                   31 tunna       
     4        Siö Engen Slett  hårdwaldh.                                                    
     5        Stor Engen fnuggwaldh.                                                          
     6        uthiord til Slakesta och ligger i fast linna                                   
              när hon blir opbrukat kan såes                           3 ½ tunna     
     7        Uthiord til halunda ligger och mästedels                                   
              i linna när hon opbrukat blifwer kan                                        
              stiga til                                                               4 ½ tunna     
              I dhet andre gärdet är hon intet of-                                          
              fiällett:  uthan ligger i skiffte medh dhem.                                  
     8        En fiäll wäxt skogh oppå och är til halunda                              
              uthiord.                                                                                  
         a    Frelsegård har i byamåhl                                   46 alnar        
              Såer i östergärdett eller Norregerdet                  9 ½ tunna     
              I wästergärdett                                                  12 tunnor      
              höö                                                                   40 lass          
         b    Wästergården har i byamåhl                               36 alnar        
              Såer i Norregärdett                                           7 tunnor        
              I wästergärdett                                                  9 ½ tunna     
              höö                                                                   30 lass          
              plura respice supra sub signo  NB                                           
                                                                                                            
     NB    Millangårdhen är lijka stor medh                       
              Wästergården bådhe i åker och Engh.                                     
     7        Halunda uthjord haffwer i byamåhl                                          
              i Norregärdet                                                    14 alnar        
              Såer och dhär brukat åker                                 2 ¾ tunna     
              I dhet andre gärdet ligger hon offiällett.                                    
                                                                                                            
              Föreskrevne heman äro godhe sädhes heman                         
               hafwa godhe byrdige Enger fiskewatn                                     
              Men ingen synnerligh Skog eller                        
              uthmark.                                                                                
                                                                                                            
    
    
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Mälaren Lacus                                                                                 
     leerjordh                                                                                          
     Slakesta Engh närmast.                                                                    
     På dhenne sijdan taga Aleby ägor närmast wedh
     West.
     Ost.
     Syd.
     Ulnarum Scala