C7:77


     (Rubrik:)   
     Boothkyrkia Sochn                                                                          
                                                                                                            
     Notarum Explicatio
                                                                          
     A       Slakesta.     Skattehemman  1                                                
              uthiord      1.    til frelsegård                                                   
              i Fittia                                                                                    
     B       Östergärdett.   uthsädhe                                     20 tunnor      
     C       Wästergärdet     uthsädhe                                  11 tunnor      
     D       Siögerdet såes til wästergär-                                                   
              det     uthsädhe                                                  7 ½ tunna     
              Skattegård  har i byamåhl                                  16 aln            
              Såer i östergerdet                                              16 tunnor      
              I wäster och Siögerdett                                      17 tunnor      
              Uthsädhe til uthjorden  i  Ö-                                                   
              stergärdett                                                         4 tunnor        
              I wästergärdet                                                   2 tunnor        
              Engh.                                                                                     
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Brunna    Skattehemman  1                                                    
     2        Norregärdett                                                     18 tunnor      
     2        Wreet såes til samma gerde och                                              
              uthsädhe                                                            3 ¾ tunna     
     3        Södhergärdett      uthsädhe                                18 tunnor      
     4        Stoor Engen af fnuggwaldh.                                                    
     5        Litzle Engen                                                                           
                                                                                                            
              Föreskrevne heman är ett gott Sädhes-                                  
              heman   Swartmylla och leer                                                   
              jordh i bådhe gärden. Engen                                                   
              är stoor[1]      dock icke så byrdigh                     
              til höö                                                                30 lass          
              Fiskewatn i Mälaren: Intet uthrum                     
              medh Skogh att bränna och swea                      
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     lerjordh                                                                                           
     här tager Fittia gärdhe wedh                                                             
     här tager Skraf-westa gärdhe wedh                                                  
     leerjordh                                                                                          
     West.
     Ost.
     Syd.
     Ulnarum Scala.


[1] Härefter ett ord oläsligt.