C7:78


     (Rubrik:)         Brennekyrkia Sochn                                                                        
                                                                                                            
     Effterskrevne Characte-                                                                  
     res och Numeri                                                                                
     haffwa hwar sin e-                                                                            
     ghen märkelse                                                                                  
     Ut.                                                                                                  
                                                                                                            
     1        Bemärker Össbärga by                                                          
              och äro Cronoheman       2                                                     
              lijka stora bådhe i åker och                                                     
              Engh.                                                                                     
     2        Norregärdet.                                                                          
              Uthsädhe i samma gärde alt-                                                   
              tilsamman                                                          14 tunnor      
              Uthsädhe til hwar gårdh i                                                        
              samma gärdhe                                                   7 tunnor        
     3        Södhergärdet.                                                                        
              Uthsädhet är lijka stort medh                                                  
              Norregärdet och hwar gård                                                    
              haffwer och lijka stort uth-                                                      
              sädhe så här som thär.                                                            
     4        By Enghen.  höö                                                120 lass        
              måsswaldh.                                                                            
              Höö til hwar gårdh                       60[1] lass         
              någott mehra.                                                                         
              Til föreskrevne heman finns och lä-                                         
              ghenheet medh Skogh att brän-                                              
              na och swea.                                                                          
              Intet fiskewatn hema wedh                                                     
              byen.                                                                                     
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Leerjordh                                                                                        
     Sandblandat lerjordh                                                                        
     Össbergha                                                                                       
     Slett måsswaldz Engh.                                                                      
     West.
     Ost.
     Syd.                                                                                                
    
     Opus seqvens                                                                                  
     collectum est                                                                                    
     Anno  1635                                                                                     
     Scala Ulnarum                                                                                 
     Effter then aln som wij nu bruka.


[1] 40 överskrivet.