C7:9


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Nolinge    Skattehemman    1                                                 
     2        Norregärdett   uthsädhe                                     11 tunnor      
     3        Södergärdett   uthsädhe                                     12 tunnor      
     4        Godhe hårdwaldz Engier slätta                           100 lass        
     5        denne Engh kallas kyrkio Engen                        
              dherföre att hon är gifwin til kyrka                                           
              af en piga för någre åhr sedan:  och                                         
              hafwer samma Engh tilförne bärgas                                         
              til prästegården: Men nu hafer Wäl(borne?)                             
              Pär Nielsson sedan han fick hemanet                                      
              lagt henne under gården.                                                         
     6        Uthiordh til östergården i Nårga   1 ¼ tunna   50
              hwilkens qvalitas finnes igen  folio  34                                     
              Föreskrevne heman hafwer godh lägenheet                            
              bådhe Skogh och gott fiskewatn.                      
             
     (Karttext:)                                                                                         
    
     På dhenne sijdan taga Tumbo ägor wedh                                          
     och äro här ifrå en mijl belägne                                                         
     Görla Lacus                                                                                     
     Nolinge Skogh och Uthmark                                                            
     öde åker                                                                                          
     På dhenne sijda  taga Maria ägor näst wedh.                                    
     Backar och Skogh                                                                           
     Sandblandat jordh                                                                           
     här tager Rijk-stens ägor wedh                                                         
     AXEN Lacus                                                                                  
     På dhenne sijdan taga Nårga                                                            
     och Oppinge ägor wedh.                                            
     West

     Syd.
     Scala Ulnarum.