C7:98


     (Rubrik:)         Huddinge Sochn                                                                              
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
    
                                      
     1        Wijsta.      Cronohemman     1 ¾                                           
     2        Norregärdett    uthsädhe                                    10 tunnor      
              Storegården har i byamåhl                                 36 alnar        
              Såer i Norregärdet                       6 ¾ tunna     
              I Södhergärdet  såer han och                             7 ¾ tunna     
     3        Södhergärdett.   uthsädhe                                  11 tunnor      
              Lillegården har i byamåhl                                   28 alnar        
              Såer och hwart åhr                      3 tunnor        
              höö til Storegården hema                                   30 lass          
              Til lillegården höö                         15 lass          
     4        By Engen.                                                                              
              I Engen haffwer och Frelsehemman Gränetorp 
              alt öfwer fåt 3 stänger i häfde skifte.                                        
     5        En tegh i Enghen kommer Glumesta till                                    
              och är   18 alnar bredh.                                                          
     6        Wijsta heman hafwer uthrum medh Skogh emelan                   
              Kedesta och fullesta in till Wårby ägor:  Men in-
              tet fiskewatten, uthan et qwarn stelle.     
                                 
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Skillnadh imelan Wista och kiedesta.                                                
     Wijsta slaus haga                                                                             
     här tager Skogen wedh och räcker op till wårby ägor. 
     Här ligger Gränetorps Eng der uthij skiftar Wijsta                             
          na[1]   9 stänger genom häfde byte                                                 
     Wijsta                                                                                             
     Gränetorpets giärden                                                                       
     Leerjordh                                                                                        
     uthi denne Eng skifftar Store-
     gården här i wijsta   -6 stänger                                    
     Lillegården              -3 stänger
     Frälsegården i  Gränetorp  -3 stänger genom häfde byte.                 
     NB. F  dhenne åker är worden pantsatt för långh tijdh
     sedan ifrå Wijsta till Glu-mesta Skattegårdh, sammalun-                    
     da och Enge tegen, och är in-tet tagen igen til Cronan, 
     som både Glumesta och Wijsta boerna tillstå,  åkern   
     ligger i gamla giärdzgårdz-Skillnaden som warit emelan                     
     Wijsta och Gränetorpet af ålder.                                                      
     mycket Sanck Eng dyrwall                                                               
     Skogh och rödie marck på den-ne sijdan, in till fullesta ägor.             
     kiällesådh och dye uthom denne gierdzgårdh.                                    
     på denne sijdan ligger Andersta ägor.
     West.
     Ost.
     Syd
     Scala Ulnarum.


[1] Text borta här innan. Papperet skadat.