C7:99-100


     (Rubrik:)    Huddinge Sochn                                                                              

Notarum Explicatio

     1        Lenna By. Skattehemman   2
                        Frelsehemman  1                                     
     2        Norregärdett          uthsädhe                              24 tunnor      
     3        Södhergärdett        uthsädhe                              21 tunna       
              Dhen första Skattegården har i byamåhl             28 ½ alnar    
              Såer i norregärdet                                              5 tunnor        
              I Södhergärdhet                                                4 tunnor        
              höö til                                                                30 lass          
              hafwer och en Engh på hammaren kallas                                 
              Niuren til                                                           8 lass            
              Dhen andre Skattegården har i byamåhl tilhopa 
              med Wälborne Hindrich Flemmingz uthjordh     
              als                                                                     53 alnar        
              Såer i Norregärdet med uthiorden                      10 tunnor      
              I Södhergärdet                                                  9 tunnor       
              höö til                                                                30 lass          
              Tilförne hafwer och til samma heman legat en    
              Engh på Skogen: Men nu är hon såld dher ifrå   
              och bygt torp af kallas trångesundh och                                   
              kan dher på såes   3 spänn,  dher til En-                                  
              gewald til höö                                                    16 lass          
              S Johan Bökmans effterlefwerske hafwer dhet   
              kiöpt.                                                                                     
              Frelsegården har i byamåhl                                45 alnar        
              Såer i Norregärdet                       8 ¾ tunna     
              I Södhergärdet                                                  8 tunnor        
              höö til                                                                35 lass          
              Än är ett torp bygt på bysens ägor kallas Falla  
              intet Skattlagt.                                                                        
              Til föreskrevne heman är gott uthrum med Skogh                   
              och fiskewatn.                                                                        
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                          
    
     Stora wägen åth Stockholm                                                             
     kallas Wäster Engen och kommer hela byen till   12 lass höö            
     Lenna                                                                                              
     Ny opgiordh åker                                                                            
     Lerjordh                                                                                          
     Godh hårdwaldz Engh                                                                      
     via Regia til hammra                                                                         
     Drävijkan
     Scala Ulnarum