C7:Titelblad

                                        
                                                                                                            
              Geometrisk Jordebook                                                           
                      öffwer                                                                            
              Crono och Skatte Heman                                                       
                                                        Södermanland                               
              uthi Swartelösa Häradt i Uppland                      
                      sampt och                                                                       
              Någre frelsehman thär the inne                                                
              medh Crono och skatte ägor,                                                 
              i byamåhl äro belägne.                                                            
              Innehållandes.                                                                        
                                                                                                            
              Föreskrevne Hemanens qvalitet och qvanti-                            
              tet bådhe til åker, Engier, Siögar, Strömar, qwar-                    
              ner, åthskillige fiskewatn, uthjorder heller affsijdes ifrå             
              Byen kunne wara belägne, sampt Skog, uthmark, torp-           
               steller och alle Circumstantier, så att man all dhess                   
              beskaffenhet kan sigh medh en hast för öghonen
              ställa, och alså hwars och ens valour ther                                
              aff känna och dijudicera.                                                         
                      Effter                                                                              
              Hans Kungliga Majisteten wår aldranådigste uthko-             
              rade Drottningz och arffurstinnes                       
              sampt Sweriges Rijkes Regeringz                      
              och Rådz nådgunstigeste behagh, i un-                                    
              derdånigheet                                                                          
              calculerat och colligerat                                                          
                      aff                                                                                  
              Swen Månsson.                                                                     
              Landtmätare i Uplandh                                                           
                      Anno 1636                                                                     
                                                                                                            
              (annan stil:)                                                                             
              Reviderat den 22 Januarij Anno 1701