C8:001(Rubrik:)
Geometrisk Affritning
    öfwer
Diupenbola och Gattorp hwilcka ähro
frälsse och belägne uty Söderman-
neland Oppunda häradh och Julleta
sochn mätt Anno 1689 af
                                    Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Diupen boda 1 frälsse hemman ähr och
    förmedlat till ½ des lägenheeter
    som föllier.
B. lätt iordh                                                2    31
C. lätt iordh                                                5    14
                                      Åhrligit uthsäde                    3 : 50 ½
D. Sydwald    7 1/4 tunnor ad 2                 14 ½
                                                      Höö                      14 ½ lass
E. Hae1 liten ingen humblegård
    intet fyskie

    Detta ähr belagit på Berga ägor hwar
    på det niuter sin fång, som ähr
    godh så och timber till huus bygnat
    men knapt mulbette, detta
    ähr och mycket betungande medh
    ressor och dagswerken.

(Text i högra spalten:)
F. Gattorp 1 frälsse hemman ähr förmedlat
    till ½ des lägenheeter som föllier.
G. medelmåttig starck iord                                     4    51
H. medelmåttig stark iordh                                     5    15
                                                    Åhrligit uthsede                5 tunnor 10 kappar
J. hårdh och måsse wald 6 23/24 tunnor ad 1          6 3/4
K. Hårdh wald                5 1/4                 ad 1          5 1/4
                                                                 Des höö                12 lass
C. Hage snäfwer
    Humblegårdh till 100 stänger
    intet fyskie

    Detta hemmanet ähr afgierda på Åås ägor
    hwar på det sin fångskoug till wed
    och gierdzel sampt timber till
    huus bygnat niuter, men
    snäfwert mulbette, ähr och
    mycket hårdt tungat  med ressor
    och dagswercken.

(Text på kartbilden överst t.v.:)
sma busk-kasie
Syd-wald
hage
(Nästa kartbild:)
Diupenboda
(Kartbild t.h.:)
Stoor ängen möter här
hårdh och måsewald
hårdh wald
hage snefwer
Engtorps hangner här
Gattorp
Fougelsta ägor här
  
Måtte Scalan

(Text i vänstra marginalen nedtill:)
Oppunda härad
Juleta sochn
___________________
1) Fel för hage?