C8:002


Geometrisk Delineation
Oppå frälse hemmanen Rååby, ibidem, Strand,
Kerr, Hedekarstorp, Brentorp, Hwithälla, Fallet,
Oskietorp, med alla des intagor och till-
ägor som ähra belägna uty Södermanne-
land Oppunda häradh och Julleta sochn mett
    Anno 1689 af
                            Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Rååby 1 frälsse hemman ähr förmedlat till ½
    Cronan men till härgården ingen förmedling
    des lägenheeter som föllier
B.1. Stark lerr iordh                                         4        36
C.    Stark lerr iordh                                         2        -
D.   Stark iordh                                                3        30
E.   Stark leeriordh                                          4        44
                                Des åhrliga uthsäde                            7 tunnor 29 ½ kappar

F. Hård wald 8 9/56 tunnor    ad 1                    4    1/16 lass
G. Hårdh wald 3 ½                 ad 2                    3    3/4
H. Sydwald     4                     ad ½                    1
J. {2 hårdhwald  1 25/28       ad 1                      -    7/8
    {3 kerrwald    1 15/28       ad 3                      2    1/4

    Denne åcker och äng som ofwan står
    ligger byen uti tegskiffte med den
    andra Rååby gården

K. hårdh wald 10                ad 3/4                    7 ½
L. hårdh wald 5 1/8            ad 1                        5 1/8
                                                    Des höö                    26 9/16 lass
M. Een liten hage snäfwet bette
    Humblegård om 200 stänger  

N. Jbedem 1 hemman ähr af samma förmedling som det
    ofwan stånde och lägenheeter, dessa båda lig-
    gia uty teg skiffte i åcker och äng.
B. 1. Stark lerr iordh                                                    4        36
C. Stark lerr iordh                                                        2        -
D. Stark iord                                                                3        30
E. Starck lerr iord                                                        4        49
O. Starkiord, een litten täppa allena ny in gärda     -        26      tunnor
                                                    Åhrligit uthsede                        7  :  55 ½

F. hårdhwald     8 9/56 tunnor       ad 1            4 1/16 lass
G. hårdhwald    3 ½                       ad 2             3 3/4
H. Sydwald      4 :                          ad ½            1
J. {2. hårdhwald    1 25/28            ad 1              7/8
    {3. kerrwald      1 15/28            ad 3              2 1/4
    Detta tegskiffte, nu för sig allena
P. Hårdh wald    7 4/7 tunnor        ad 1              7 ½
Q. hårdh wald    10 15/28             ad 1 ½          16 1/8 
                                                            Des höö                50 3/16 lass

R. } twänne bettes hagr små
S. }
    Humblegård om 200 stänger
    Fyskie med noot bäggie uty Ölliaren

(Text i högra spalten:)
T. Strandh 1 frälsse hemman af lycka förmedling som de förra båda, des
    lägenheeter som föllier
V. Starck lerriord godh åcker                      4        4
X. Starck lerriord                                        6        26 
Y. Sand iordh                                               -        53
                                Dess åhrliga uthsäde                        5 tunnor 41 ½ kappar

4. Kerrwald       10 tunnor       ad 3                        30 lass
5. hårdh wald    5 15/28           ad 2                        11
6. kerrwald        2 15/28           ad 3
        Detta ähr tegskiffte med Kerr af lyka dehl     3 3/4 
                                                        des höö                     44 3/4 lass
7. } Twenne hagar af knapt bete
8. }
    Jngen humblegård, nötorfftigt fyskie

9. Kerr 1 felsse1 hemman af lyka lägenheeter och förmedling som
    de andra
10. Stark iordh                                        5        15
11. Stark iordh                                        6        44
12. Lätt iord                                            -        29
                                Åhrligit uthsäde                            6 tunnor 16 kappar

Z. {6. Kerrwald 1 15/28 tunnor ad 3 tegskiffte med Strand      3 3/4
    {13 hård wald 4 4/7 ad 1                                                        4 ½
14. Mager hård wald 6 3/4 tunnor ad 1/4                                   1 3/4
15. Kerrwald 7 1/4 ad 2                                                              14 ½ 
                                                                                Des höö                    24 ½ lass
16.} Trenne hagar snäfwera
17.}
    Humblegård om 100 stänger fyskie med not.

18. Hedekarstorp 1 frelsse hemman och af lycka lägenheeter och förmedling
    som de förra
B. 19. Starck iordh                                        1    49
20. Stark iordh                                              6    49 
21. Starck iordh                                            5    47
                                    Åhrligit uthsäde                      7 tunnor 13 kannor

22. Sydh wald 24 3/7 tunnor ad 1 ½            36 ½ lass
                                                Des höö ähr                    36 ½
23.}
24. Trenne små bettes hagar
25.}
    Humblegård om 100 stänger fyskie med noot.

26. Brentorp 1 förmedlat till ½ cronoe men till härgården intet
    des lägenheeter som föllier.
B. 27. Stark iord                                            4    10
28. Sandiord                                                  -    42
29. Stark lerriord                                           5    43
                                          Åhrligit uthsede                5 tunnor 9 ½ kannor

30. hårdh wald 2 13/56 tunnor ad 2                4    1/4
31. tufwig hårdwald 6 6/7 ad ½                      3    3/8 
                                                    Höö åhr                    8 lass
32.}
33.} Twenne hagar Snäfra, humblegård om 50 stänger
    Fyskie med noot

34. Hwytthälla 1 ähr och af lycka förmedling som för ähr sagdt
    så och lägenheeter
     {37. Swart mylla                                         3    41
35.{38. Stark iordh                                          2    12

     {39. Stark iordh                                          3    18
36.{40. Swart mylla                                        3    51     
                                          Åhrligit uthsäde                    6    33

41. mager hårdhwald 10 27/56 tunnor ad 3/4        8 1/4
42. hårdh wald 2 13/14 tunnor      ad 3/4                1 ½
                                                     Höö om åhret                9 3/4 lass
43. hage skarp och snäfwer
    humblegård om 100 stänger intet fyskie.

44. Fallet ½ för medlat till 1/4 cronen men hårgården1 intett des
    lägenheeter
45. Swart mylla                                                4    44
46. Swart mylla                                                4    20
                                            Åhrligit sade                        4    34½ tunnor
47. hårdh wald    4 23/56 tunnor ad 1            4 3/18
48. hårdh wald    15 3/8 ad 1 ½                      23        
                                                           Höö                     27 3/8 lass
49. hage stenig, humblegård till 50 stänger intet fyskie

50. Oskietorp 1 frelsse hemman förmedlat till ½ cronan men hergården
    intett des lägenheeter som föllier
51. Lätt iordh                                                   6    48   
52. Lätt iordh                                                   5    26   
                                            Åhrligit uthsäde                6    9 tunnor
53. Sydwald    14 tunnor ad 2                           28
54. Hårdhwald med så2 biörkskoug
        15 25/56 tunnor ad 1 ½                             23
                                                            Höö                    51 lass
55.}
56.} trenne små hagar snäfra, humblegård till 100 stänger
57.} intet fyskie

    Dessa hemman ähra Råå Röö under Gimmersta, Öhra och
    belägne på dess skougs ägor hwar på de niuter sin
    fång skoug till wed och giersell, intet timber
    snäfwert mulbette.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Lacus Ölliaren
Gimmersta hagnar möter
Leeby hangnar här
Gimmersta oxhage här
Swalsnääs hängnar här
Skoug och uthmark här
Gimmersta hage stöter här intill

kerr-wald
Strand
denne äng ähr till Söder-by
Rååby
Rååby
hårdhwald
kerr-wald
hårdh-wald
hage
mager hårdwald
Kerr
Hedekarstorp
Brentorp
hårdwald
sydwald
Hwithälla
hårdhwald
Mager hårdh-wald
(Text t.v. nedanför fägatan:)
tompt
Oskietorp
hage
Sydh-wald
hage
hage
Sydh wald
hårdh-wald med biörckskoug
hage
stenig hage
hage
hage
denna äng finnes på Stenkulla affrytning
hage
kerr-wald
(Text högra, nedre delen:)
hage
hage
hage
hage
hage
hårdhwald
hage
hårdh-wald
hårdh-wald
Tufwig hårdh-wald
hårdh-wald
hårdh-wald
denne äng ähr till Swärdz-nääs
Fallet
hage steenig
hage
hårdh-wald
hårdh wald
hårdh wald

Mätte-Scalan

____________________________
1) Egentligen härgården
2) Fel för små?