C8:003


(Rubrik:)

Geometrisk Delineation
    öfwer
frälsse hemmanen Stennkulla, och Råådh som
ähro belägna uty Södermanne land
Oppunda häradh och Julleta sochn mätt
Anno 1689 af Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Steen kulla ½ frälsehemman ähr förmedlat till 1/4
    Cronan men till härgårdhen ingen förmedling
    Des lägenheeter som effterföllier
B. Sand iordh med steen mycket                            3    41
C. Sand och något steen iordh                                3    54
D. Sand iordh                                                          -    12
                                                Åhrligit uthsade                      3 tunnor 53 ½ kappar
E. Mager hårdhwald 12 15/28 tunnor ad ½            6 1/4
F. Een teg kerrwald        23/56            ad 3             1 1/4
                                                                Las höö                    7 ½ lass
G.}
H.} Twenne hagar af stennig mark
    Humblegård om 200 stänger

K. Råådh 1 frälsse hemman ähr förmedlat till ½
    Cronan och härgården men ressor och dagsverken
    som ett helt hemman des lägenheeter som föllier
L. Sand iordh medh stenn                                            4    24
M. Sandh och lettiord något steen                                3    -   
                                                    Des säde åhrligen                    3 : 40 kappar
N. {1. Sydwald    4 3/8 tunnor ad 3                           13 1/8
     {2. tufwig hårdh wald 1 13/14 tunnor ad 1 ½        3
O. steenig hårdhwald       3 9/28               ad ½          1 5/8
P. Sydh wald                    3/4                    ad 3            2 -   
                                                    Höö om åhrligen                     19 3/4 lass
Q. {
R. {Trenne bettes hagar af nötorfftigt bette
S. {
    Humblegårdh om 100 stänger
    Desse båda hemman hafwa nötorfftigt fyskie

    Och ähre af gierda på Gimmersta ägor hwar
    till de och ähre Råå och Rör niuter och sin
    fång skoug till wed och gårdhe fång intet tim-
    ber, nötorfftigt mulbette

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Gimmersta hage tager emot
Skoug och uthmark stöter här intill
Ölliaren Lacus
Häll-holmen

Mager hårdhwald
biörck skoug
hage
Kerr-wald
hårdh wald
Stenkulla
kerr wald
Sydh-wald
tufwig hårdh wald
hage steenig
steenig hårdh wald
hage
Rååd
hage
syd-wald
hage

Scala Ulnarum