C8:004


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
frälsse hemmanet Fagerbiörk
och lilla Löfåcker med
des tillägor, hwilcka ähra
belägne uty Söderman-
neland Oppunda häradh och
Julleta sochn mät Anno
1689 af Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Fagerbiörck 1 frälsse hemman ähr förmedlat till ½ uty
    alt, des lägenheeter som föllier.
B. leer och sång iordh                                            4    43
C. leer och lätiordh                                                 3    35
                                                Åhrligit uthsäde                    4 tunnor 13 kappar
D. hårdh wald    14 9/56 tunnor    ad 1                14 1/8
E. Sydh wald      3 25/28               ad 2                 7 3/4
                                                            Des höö                21 7/8 lass
F. Een stennig hage och liten
    intet fyskie, humblegård till 100 stänger

G. Lilla Löf åcker 1 frälsse hemman ähr och förmedlat
    till ½ uty allt, des tillägor som föllier
H. Medelmåttig starck godh iordh                    2    37
J. Medelmåttig starck iord godh åcker              3    20
                                      Dess åhriga uthsäde                3 tunnor ½ kappar
K. Sydh wald    4 4/7 tunnor ad 2                     9 1/8
L. hårdh wald    3 4/7            ad 1/4                  1 3/25
                                             Höö af engarne                 10 49/200 lass
    Ingen hage, intet fyskie, humblegård till 50 stänger

    Desse ähre belägne på Berga ägor hwar på de
    hafwa godh fångskoug så och till huus bygnat
    men snefwert mulbete, ähre och elliest
    mycket betungade med ressor och dagswerken

(Text på kartbilden t.v.:)
Högbrun tager har emot
Hallebro hängnar här
hårdh-wald
hage stenig
Fagerbiörck
Sydh-wald
Påssebo hängnar

(Till höger:)
Prestegårdh hangar
Lilla Löfåcker
Stoora Löf åcker här
Sydh-wald
hårdh-wald

Scalan inhaller 1000 alnar