C8:005


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
hemmanen Ofwankyhl och Kårtorp hwilcka
ähro frälsse förmedlingar medh des
lägenheeter och ähro belägne uty
Södermanne land Oppunda
häradh och Julleta sochn mätte
Anno 1689 af Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Ofwankyhl 1 frälsse hemman ähr förmedlat till ½ uty alt
    des lägenheeter som föllieer.
B. Sand och lättiordh                                            3    24
C. Sand och lättiordh                                            4    44
                                                Åhrligit uthsäde                 4 tunnor 6 kappar
D. Hårdh wald    16 33/56 tunnor ad ½                8 1/4
E. En hage snäfwer, intet fyskie, humblegård om 100 stänger

F. Kårtorp 1 frälsse hemman ähr och förmedlat till ½ uty alla
    uthlagor, des lägenheeter som föllier
G. Sand iordh med kelsåg                                    3    31
H. Sand iordh med kelsåg                                    3    23
J. Sand iordh                                                         -    11
K. Sand iordh                                                       -    40
                                               Åhrligit uthsäde                 3 tunnor 52 ½ kappar                                       
L. Sydh wald    1 51/56 tunnor ad 3                    4 3/4
M. Sydh wald   1 25/28            ad 3                    5 3/4
N. Sydh wald    2 ½                  ad 3                    7 ½
                                                                Höö                18 lass
    Jngen hage. Humblegårdh om 50 stänger nötorfftigt fyskie

Desse ähro afgierda på Berga ägor hwar på de niutta sin fång
till huus bygnat nötorfftigt men snafwert mulbette
ähro och mycket betungade med ressor och dagswe[rk]en.

(Text på vänstar kartbilden:)
Skoug och uth-mark här
hårdh-wald
hage
Ofwankyhl

(Högra kartbilden:)
Påssebo hangnar möter här
Sydh-wald
Sydhwald
Ölliaren Lacus
Kårtorp
Sydhwald   

Mätte scalan