C8:006


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
frälsse hemmanen Hedenäng och
Hältäppa med des lägenheeter
hwilcka ähro belägna uty Söder-
menneland Oppunda häradh
och Julleta sochn Mätt Anno
1689 af Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Hedenäng 1 frälsse hemman ähr förmed-
    lat till ½ uty alla uth giffter des
    lägenheeter som föllier
B. Biörck och såg iordh                                4    39
C. biörck och såg iordh                                 4    4
                                          Åhrligit uthsäde                 4 tunnor 41 ½ kappar
D. {1. hårdh wald    12 3/8 tunnor ad 1        12 3/8
     {2. Sydwald       1 36/56            ad 2         3   
                                                            Höö                15 3/8 lass
E. Hage stennig och snefwert bette
    intet fyskie, humblegårdh till 100 stänger

F. Hältäppa 1 frälsse hemman och förmed-
    lat till ½ uty all uthlagor, des
    lägenheter som föllier
G. lättiordh                                                5    47
(Text i högra spalten:)
H. lättiordh                                                8    11
                                         Åhrligit uthsäde             7 tunnor 1 kappar          
J. Kerr och måssewald    16 11/56 tunnor ad 2        32 1/4
K. hårdhwald                    3 3/4                 ad ½        1 3/4
                                                                Dess höö                34 lass
L. } Twenne små hagar, intett fyskie
M.}
    humblegårdh till 50 stänger

Desse hemman ähro afgierda på Ääs ägor hwar-
på de sin fång skoug till wedh och gärdegång
sampt timber till huus bygnat niuter
snäfwert mulbette
Dess ähro elliest mycket med ressor och dags-
werken betungadhe.

(Text till vänstra kartbilden:)
Skoug och uthmark tager emot här
    -"-   mötr på denne sydan
ahl- och biörck skoug
Hedenäng
hage stenig
hårdh-wald
Syd-wald
(Mitten:)
kerr-och måsse wald
(Till höger:)
Skoug tager emot här
hårdhwald
Hältäppa
hage
hage
Engebräck-torpss hängner

Schala Ulnarum