C8:007


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
frälsse hemmanen Träda och Ståckholm
hwilcka ähro bäggie medh des till-
ägor och lägenheeter belägne utj
Södermannelandh Oppunda
häradh och Julleta sochn Mätt
Anno 1689 af
                        Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Träda ½ frälsse hemman ähr
    förmedlat till 1/4 cronan men
    till härgården intet des till-
    ägor som föllier
B. Sandh och lättiordh                                4    33
C. Samma iordh mon                                  4    17
                                Det åhrliga uthsädet                4 25/56 tunna
D. 2 5/7 tunnor sydwald     ad 3 lass            8
E. 5 ½ tunnor mager hårdhwald ad 1/4        1 3/8
F. 4: kerrwald     ad 3                                    12
G. 3 15/28 sydwaldh ad                                7   
                                                                                28 3/8 lass
H. Een hage steenig, humblegårdh
    till 50 stänger intet fiskie.
Detta ähr af gierda på Gimmensta
ägor /: ähr och Råå och Röör :/ hwar
på det sin fång skoug till wedh och
gierdsell niuter, men knapt mulbete.

J. Ståckhollm 1 frälsse hemman ähr för-
    medhlatt till ½ uty alla uthlagor
    des lägenheeter som föllier
K. lätt iordh sandhblandat                                  3    45
L. Samma åcker iordh                                        4    48
                                        Det åhrliga uthsädet               4 tunnor 16 ½ kannor
M. 1 17/28 tunnor syd waldh    ad 3 lass            4 1/4
N. 3 2/7 tunnor hårdh wald       ad 2                   5 1/4
O. 5 5/8 tunnor syd waldh        ad 1 ½                7 7/8   
                                                                                         17 3/8 lass
P. Een hage stennig, intet fyskie, humblegårdh
    till 50 stänger
Detta sägies wara afgierda på
Wääsby ägor, hwar på ähr godh fång
skoug till wedh gierdsell och timber
till huus bygnad, menn snefwert
mulbette.

(Text på kartbilden:)
hage
Träda
Syd-wald
mager hårdhwald
Sydwald
Kerr-wald

Sydwald

hage stennig                
hårdh-wald
Stokholm
sydwald

Scala Ulnarum