C8:008


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Crono sampt frälsse gårdarna Lyda medh alla
dess till ägor och lägenheeter hwilcka ähro
belägne uti Södermanne landh Oppunda
häradh och Julleta sochn Mätt Anno 1691 af
                                        Petter Utter

    Notarum Explicatio

Lyda    {A. Crono 1 } dessa ähra af lyka stång-
            {B. Crono 1 } tall, och ligga uty teg
            {C. frälsse 1 } skiffte i åcker och äng
                                                                        A.                B.                C.
I. Starck leer iordh                10 36/56   Tunnor Lass Tunnor Lass Tunnor Lass
II. samma slags iordh            9 40/56
III. Medelmåttig stark iordh  14 36/56
IV. Medelmåttig starck iordh 11 40/56
             Summa 46 40/56 tunnor
                             Fördehlningen ähr    15 32/56   -    15 32/56   -   15 32/56   -

V. 17 2/7 tunnor kerrwald    ad 2 ½ lass     43 3/14
VI. 8 6/7 tunnor hårdhwald  ad 1 ½            13 2/7
VII. 13 ½ tunnor hårdhwald ad ½                6 3/4
VIII. 3 tunnor hårdhwald      ad 3                 9
                72 3/8 lass
                            Fördhelningen            -    24 1/8        -    24 1/8        -    24 1/8
D. Een hage till A lytet bette
E. hage till         B lyka bette
F. hage till         C lyka bette

    A. hafwer ingen humblegård
    B. humblegård till 50 stänger                      
    C. humblegård till 100 stänge
    intet fiskie

    Dessa ähro belägna på Torps ägor
    hwar på ingen fång skoug, och
    intet mulbete ähr

/Text på vänstra kartbilden:)
hårdhwald
hage
hage
hage
Leeby ägor tager emot
Lyda
(högra:)
kerrwald
hårdhwald
hårdhwald

Scala Ullnarum